solid-edge-value-based-licensing

Mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của bạn với license linh hoạt

Solid Edge Value-Based Licensing cho phép bạn mua token license với chi phí phù hợp, đồng thời có thể sử dụng để truy cập các sản phẩm add-on của Solid Edge theo nhu cầu. Nhận quyền truy cập ngay vào các chức năng nâng cao và có thể chia sẻ giữa các nhóm phát triển sản phẩm khi cần. Tùy chọn license linh hoạt mới này có sẵn thông qua việc đăng ký Solid Edge SaaS, cho phép bạn truy cập ngay vào các sản phẩm tích hợp như: Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI. Simulation và Solid Edge XpresRoute. Với hệ thống token linh hoạt, bạn có thể dễ dàng kết hợp các add-on sản phẩm khi cần.

Tùy chọn các tính năng khi cần

Value-based Licensing là một giải pháp thay thế linh hoạt, hiệu quả về chi phí so với việc mua từng sản phẩm add-on, cho phép người dùng tùy chọn các tính năng add-on cần thiết trong Solid Edge. Bên cạnh đó, với 1 license bạn có thể chọn bất cứ khả năng mà bạn muốn và có thể kết hợp nó với các add-on khác trong Solid Edge.

Nguồn: Siemens

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です