Chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho những mong muốn của quý khách!

Chương trình đào tạo Simcenter 3D

  • Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học tập trung đến các kiến thức nền tảng nhất của CAE bao gồm kiến thức liên quan lý thuyết phần tử hữu hạn, chia lưới, đặt điều kiện biên và sử dụng các bộ giải để giải quyết các bài toán liên quan trên phần mềm Simcenter 3D. Đối với các bài toán liên quan động học, động lực học. Học viên hoàn toàn có thể năm được quy trình để giải quyết các bài toàn này trên Simcenter 3D motion.

Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ làm bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Công nghệ số SDE.

  • Đối tượng đào tạo: Sinh viên, kỹ sư CAE đã có kiến thức nền phân tích, mô phỏng.

(Nếu học viên đã có kiến thức về Pre/Post, và nếu muốn nâng cao trình độ về mô phỏng động lực học cụm chi tiết hoàn toàn chỉ cần đăng ký khóa Simcenter 3D motion)

  • Thời lượng đào tạo: 104 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành.
  • Hình thức đào tạo: Online/offline.
  • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Chương 1: Fundamentals of using Pre/Post

Trong chương này, chúng ta sẽ có được những kiến thức cơ bản nhất về FEA (Finite Element Annalysis), Lý thuyết phần tử hữu hạn, các ma trận độ cứng,…và có thể ứng dụng các mô hình Pre-processing vào những lĩnh vực khác nhau trong kỹ thuật CAE. Ngoài ra chúng ta sẽ học về cách quản lý dữ liệu phân tích trong Simcenter 3D Pre/Post.

Có 4 bước trong một quy trình CAE:

  • Pre-Processing
  • Solve the model
  • Post- Processing
  • Iterate, refin, optimise as needed.

Chương 2: Preparing the Model for Analysis

Trong chương này chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật Meshing, Connecting meshes, Applying bounrady conditions, Modeling contact & Glue conditions, Checking the model and revolving problems nhằm tạo Pre-processing

Hình ảnh Setting element Size

 

Hình ảnh đặt điều kiện biên (appyling boundary conditions)

Chương 3: Solving the model

Trước khi solve model, bạn phải tạo một solution. Một solution chứa loads, constrains, simulation objects. Tất cả sẽ được liên kết với một solver cụ thể, ví dụ như Simcenter Nastran, và solution type như Linear Statics. Khi solution đã có hết thông tin trên, Chúng ta sẽ tiến hành Solve. Pre/post software sẽ tạo một input file và gửi nó đến Solver đã chọn trước đó. Sau khi Solver run Solution, bạn sẽ nhìn thấy kết quả ở Post Processing (phần này sẽ được học ở chương kế tiếp). Trong chương này học viên sẽ học về cách tạo Solutions, Subcases, định nghĩa Solution Attributes, Setting Solver parameters, Determining the validty of results.

Chương 4: Reviewing annalysis results

Trong chương này, chúng ta tiến hành đọc hiểu kết quả sau khi đã Solve ở chương trước trong Post Processing và Post View trên Simcenter 3D bao gồm các kiến thức: Display analysis results using the Post Processing Navigator, Create post views.

Hình ảnh minh họa kết quả trên Post Processing

No.

Contents

Details

Time (Hours)

1

Fundamentals of using Pre/Post

Analyzing Models in Simcenter 3D pre/post

8

Managing Analysis data in Simcenter 3D pre/post

Using Pre/post features to work with models

2

Preparing the model for analysis

Preparing Geometry for Meshing

32

Meshing a model

Connecting Meshes

Modeling Assemblies

Applying Boundary Conditions

Modeling contact and glue conditions

Defining variable conditions and properties

Modeling Symmetry

Checking the model and revolving problems

3

Solving the Model

Setting up and running a structural analysis

16

Structural analysis overview

Linear Statics Analysis workflow

Normal Modes Analysis workflow

Linear Buckling analysis workflow

Non- linear analysis overview

Setting up a nonlinea solution

Using time steps in a nonlinear solution

Evaluating nonlinear models

4

Reviewing Analysis results

Displaying results in post views

8

manipulating results data

graphing results

Saving and restoring views

Generating reports

   

Total

64

Chương trình đào tạo Simcenter 3D Pre/Post