Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX.

NX CAM – CHUẨN HÓA LẬP TRÌNH GIA CÔNG

Khóa học được xây dựng cho những người có kinh nghiệm hoặc đã hoàn tất khóa học gia công 3 trục trên NX. Khóa học tập trung vào việc xây dựng và chuẩn hóa các công cụ gia công công trên NX CAM, nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả lập trình gia công

NỘI DUNG

  • Tạo và quản lý thư viện dụng cụ cắt
  • Tạo dụng cụ cắt, holder từ dữ liệu 3D
  • Tạo và quản lý thư viện vật liệu, chế độ cắt
  • Thiết lập chế độ cắt tự động
  • Tạo, chỉnh sửa và quản lý template gia công
  • Thay đổi giao diện lập trình

YÊU CẦU

  • Sử dụng thành thạo NX CAM hoặc đã hoàn tất một trong các khóa học gia công 3 trục, 5 trục