Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAD

NX CAD – KHÓA HỌC THIẾT KẾ CƠ BẢN

Khóa học được xây dựng cho những người bắt đầu tiếp xúc với phần mềm NX CAD. Với mục tiêu giúp người học có thể ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong khóa học cho việc thiết kế các loại sản phẩm khác nhau, hiểu rõ các phương pháp thiết kế, phân tích và quản lý mô hình thiết kế.

NX Cad thiết kế cơ bản

NỘI DUNG

   • Làm quen với giao diện NX CAD
   • Thay đổi mô hình có sẵn theo phương pháp tham số
   • Xây dựng mô hình khối cơ bản từ biên dạng 2D
   • Quản lý lịch sử thiết kế, thay đổi mô hình theo phương pháp không tham số
   • Thiết kế các chi tiết máy
   • Thiết kế sản phẩm có thành mỏng, gân
   • Các phương pháp xây dựng mô hình đối xứng
   • Các tính năng hoàn thiện thiết kế
   • Quản lý thiết kế với layer, group
   • Làm việc với mô hình lắp ráp (phương pháp thiết kế buttom up và top down)
   • Bậc tự do và ràng buộc trong thiết kế
   • Quản lý lắp ráp, làm việc với lắp ráp lớn
   • Tham số chi tiết và part families cho chi tiết tiêu chuẩn
   • Tương tác hình học giữa các chi tiết trong lắp ráp
   • Quản lý các phiên bản thiết kế chi tiết, lắp ráp
   • Xuất bản vẽ chi tiết
   • Xuất bản vẽ lắp
   • Xuất Part list
   • Phân tích kiểm tra thiết kế

YÊU CẦU

  • Sử dụng thành thạo máy tính
  • Có kiến thức cơ bản về thiết kế